1. พนักงานบริการหน้าลาน (3 อัตรา )
  รายละอียดงาน
บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน
คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 - 55 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่านออก เขียนได้
- ใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
- สวัสดิการต่างๆ อาทิ กองทุนประกันสังคม ค่าอาหาร
  และ เครื่องแบบพนักงาน

...................................................................................................................................

   
2. เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา )
  รายละอียดงาน
งานบัญชี
คุณสมบัติ
- เพศหญิง หรือชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 
- มีความรู้ทางด้านภาษีอากร

...................................................................................................................................

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา 
5. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ประวัติ และหลักฐาน การศึกษามาดังนี้ 
- ทาง E-mail ส่งถึง support@pumesso.com 
- ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
- สมัคร ด้วยตนเอง เวลา 08.00 - 15.00

บริษัท หจก.วานิชย์พิบูลย์ จำกัด
219 หมู่ 4 ต.น้ำชุ่น อ.หล่มสัก จ.เพรชบรูณ์ 10240
โทรศัพท์ 056-912130 Fax 056-912131 อีเมล์ support@pumesso.com