ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่น

 

โรง กลั่นน้ำมันของเรา สามารถกลั่นน้ำมันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งเอสโซ่จัดหามาจากแหล่งน้ำมันดิบทั่วโลก อาทิ จากตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดส่วน การผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของเรา จะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เราตัดสินใจวางแผนเรื่องสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการขายและการตลาด โดยยึดจากการประเมินความต้องการ และประมาณการราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราสามารถผลิตได้

การพัฒนาโครงข่ายท่อขนส่ง ที่เชื่อมระหว่างศรีราชา สุวรรณภูมิ ลำลูกกา และสระบุรี ก็ยิ่งช่วยให้เราสามารถรองรับความต้องการของประเทศได้ดียิ่งขึ้น

เรา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเรา ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเรือผ่าน 3 ช่องทาง คือ การค้าปลีก พาณิชยกรรม และการส่งออก

ปั๊ม  
การค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” เป็นที่รู้จักกันอย่างดียิ่งในประเทศไทย โดยผ่านทางสถานีบริการน้ำมันกว่า 570 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทน้ำมันต่างชาติเครือข่ายสถานี บริการน้ำมันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการ โดยบริษัทย่อยของเรา คือ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด และสถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายภายนอก

ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” เป็นที่รู้จักกันอย่างดียิ่งในประเทศไทย โดยผ่านทางสถานีบริการน้ำมันกว่า 570 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทน้ำมันต่างชาติเครือข่ายสถานี บริการน้ำมันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการ โดยบริษัทย่อยของเรา คือ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด และสถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายภายนอก

   

พาณิชยกรรม

ช่องทางพาณิชยกรรมนี้ ได้แก่ การขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าส่ง ตลอดจนลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่ขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ค้าส่ง ประกอบด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ได้แก่น้ำมันเตา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินได้แก่น้ำมันเชื้อ เพลิงอากาศยาน โดยเป็นการขายให้แก่สายการบินต่าง ๆ ทั้งนี้ เอสโซ่ ได้ทำการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านทางท่อส่งน้ำมันให้แก่สายการบิน นานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20 สายการบินที่ท่าอากาศยานพาณิชย์หลักสองแห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

การส่งออก

เราส่งออกน้ำมันเตา และน้ำมันเบนซินเป็นหลัก